תנאי שימוש

ברוכים הבאים למערכת לימודי שפה ("המערכת") המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת לדבר טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 516314200, מרחוב דרך חברון 24 ירושלים 93542, ("החברה").

הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש במערכת (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום למערכת או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם מורים וגם משתמשים שהם תלמידים (כמוגדר להלן).

1. אודות המערכת

1.1. המערכת מהווה פלטפורמה מקוונת המיועדת לשמש כאינדקס למורים פרטיים לשפה האנגלית, או לכל תחום אחר בהווה או בעתיד ("המורים ") המעבירים שיעורים פרטיים למשתמשי המערכת הרוכשים שוברים (כמוגדר להלן) ("התלמידים").

1.2. המערכת מאפשרת לכל אחד מן המורים: (א) להציע למשתמשים את שירותיו כמורה לשפה האנגלית; (ב) להקים עמוד אישי ("הפרופיל") הכולל מידע רב אודותיו ואודות שירותים שהוא מציע לתלמידים, לרבות תיאור כללי של שירותיו, תעודות הוראה שהוא קיבל, ויומן העבודה שלו; ו-(ג) לשתף עם תלמידיו סיכומים של השיעורים אותם הוא העביר וחומרי לימוד אחרים (" חומר הלימוד").

1.3. בנוסף, המערכת מאפשרת לתלמידים: (א) לרכוש עסקה המעניק להם את הזכות להשתתף בשיעור או מספר שיעורים מאת המורים ("העסקה"); (ב) לאחר רכישת העסקה, לקבוע שיעור עם מורה שאותו תלמיד בחר דרך המערכת (" השיעורים"); (ג) לצפות בחומר הלימוד שהמורה בחר פרסם בפרופיל שלו; ו-(ד) לבטל שיעורים שאותם תלמיד קבע עם המורים דרך המערכת, בכפוף לאמור בתנאי השימוש להלן (כל השירותים המפורטים בסעיפים ‎1.2 ו- ‎1.3 לעיל, יכונו להלן: "השירותים").

1.4. ההשתתפות בשיעורים של המורים כרוכה ברכישת העסקה וקביעת מועד השיעור על ידי התלמיד, כמפורט בסעיפים ‎4 ו- ‎5 להלן. לחברה תעמוד הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב למכור שוברים, ללא חובת הנמקה או להתנות את המכירה בתנאים מסוימים, מקצועיים או אחרים, כפי שיקבעו מעת לעת.

2. רישום למערכת

2.1. השימוש במערכת או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתה עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום למערכת, יש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.

2.2. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. על מנת להירשם ולעשות שימוש במערכת עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם גילך נמוך מ- 18, תוכל להירשם ולעשות שימוש במערכת רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוסים החוקיים שלך ואישורם של תנאי שימוש אלו, לאחר שקראו אותם בעיון.

2.3. הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש במערכת תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו- (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co .

2.4. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של משתמש או לחסום גישה של משתמש אל המערכת ו/או אל השירותים, או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו: (א) המורה אינו עומד בסטנדרטים של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי; (ב) המורה ביטל שיעורים עם תלמידים ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; (ג) המשתמש או מי מטעמו ביצע מעשה בלתי חוקי, הפר תנאי מתנאי השימוש, מסר פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן, או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילותה התקינה של המערכת.

2.5. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונו, ועליו לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

3. הוראות כלליות בדבר השימוש במערכת

3.1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, במערכת, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים במערכת, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים במערכת והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: " זכויות הקניין הרוחני") הינן קניינה המלא והבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים " תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.

3.2. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי במערכת ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים במערכת ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם המערכת, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

3.3. ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר למערכת או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

3.4. ככל שהשיעורים מועברים בדרך טלפונית, החברה או מי מטעמה ,יהיו רשאים להקליטם לצורכי שיפור השירות, פיקוח ובקרה. אתה מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לך שהחברה תהא רשאית להקליט את השיעורים כאמור ונותן את הסכמתך המדעת להקלטות כאמור, שמירה שלהם במאגר מידע ושימוש בהן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות אותך בכל דרך שהיא בגין אותו שימוש, בכפוף לכל דין.

3.5. מובהר בזאת למען אסר כל ספק כי לא תעמוד למשתמש כל זכות, לרבות זכות מוסרית או אחרת בקשר עם האמור לעיל בסעיף ‎3.4, אם וככול שתצמח למשתמש זכות כל שהיא הרי הוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות כאמור וכן כל זכות דומה, באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה.

3.6. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת במערכת או בכל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

3.7. החברה אינה מתחייבת כי (א) המערכת תהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים במערכת יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; (ג) המערכת תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.

4. הזמנת העסקה ותשלום למורים

4.1. המערכת מאפשרת לתלמידים לרכוש שוברים באמצעות תשלום הסכומים המנויים במערכת ("הזמנת העסקה"). כל הסכומים המופיעים במערכת כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

4.2. מובהר כי כל עסקה, לרבות שוברים המקנים לתלמידים את הזכות להשתתף במספר שיעורים, יישארו בתוקפם לתקופה של שתים עשרה (12) חודשים ממועד רכישתם על ידי התלמיד (להלן: "תקופת המימוש"). לאחר תום תקופת המימוש האפשרית לשובר, יפקע תוקפו ולא ניתן יהא לעשות עוד כל שימוש בו או לקבל החזר בגינו.

4.3. ניתן לשלם את מחיר העסקה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך, יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך במערכת. לאחר ביצוע הזמנת העסקה, תקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הזמנת העסקה, תיחשב הזמנתך כבת ביצוע.

4.4. כל מורה מצהיר ומסכים כי הכסף ששולם על ידי כל תלמיד בגין הזמנת העסקה (" המחיר"), יישאר בנאמנות בחשבון החברה. החברה מתחייבת להעביר את סכום העסקה למורה שהעביר את השיעור שבו הוא מומש, זמן סביר לאחר סיום השיעור לשביעות רצון החברה והתלמידים, בניכוי עמלה מהמחיר (" תמורת השיעור").

4.5. אין באמור במערכת ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת עסקה ו/או לביצוע פעולות כלשהן. השיעורים המוצעים במערכת מתוארים על-ידי המורים ובאחריותם הבלעדית, ואין בהצגת התיאור של המורים כאמור, משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של השיעורים, טיבם, איכותם וכיוצא באלה.

4.6. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מחיר השוברים, תנאי העסקה או כל פרט אחר ביחס לאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. קביעת מועד השיעורים

5.1. לכל מורה המופיע במערכת יש פרופיל ייעודי המכיל יומן עם שעות פעילות ומועדים פנויים. כל תלמיד אשר ביצע הזמנת עסקה רשאי לקבוע שיעור באחד מהמועדים הפנויים המופיעים ביומן המורה ("תיאום השיעור" ובייחד עם הזמנת העסקה, "ההזמנות").

5.2. כדי שהמורים יוכלו להעביר את השיעורים שתואמו על ידי התלמידים, צריכה הזמנת העסקה ותיאום השיעור להתקבל ולהיקלט במערכת באופן תקין, כשההזמנות כאמור מכילות את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירות ולחיוב כרטיס האשראי. במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנותיו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנות, יש לפנות אל החברה לאלתר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:info@speaknow.co. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה, בכפוף לאמור בהוראות סעיף ‎6 להלן.

5.3. בכל מקרה של תלונה שתוגש לחברה בעניין מעשה ו/או מחדל של מורה בקשר עם מתן השירותים ("המחלוקת"), המורה יפנה לתלמיד ישירות ושני הצדדים למחלוקת ינקטו מאמצים נאותים לצורך פתרונה.

6. הוראות כלליות בדבר השתתפות בשיעורים

6.1. הנך מתחייב כי בעת ההשתתפות בשיעור ובמהלכו תתנהג באופן נאות ומכובד, תישמע להוראות המורים, ולא תפריע למהלך התקין של השיעורים.

6.2. חלק מתכני השיעור יועברו באמצעות המערכת כאמור. באחריותך הבלעדית להשיג ולתחזק את כל הציוד, החומרה, התוכנה או כל ציוד נלווה אחר הדרושים לשימוש במערכת ובשירותים המוצעים דרכה, לרבות גישה לרשת האינטרנט וכן כל תשלום לצדדים שלישיים, ולחברה לא תהיה כל אחריות או מחויבות בקשר לכך. על המשתמש יהיה להגדיר שני מכשירים אישיים מהם ניתן יהיה לגשת למערכת כאשר הגישה למערכת תוגבל למכשיר אחד בלבד בכל רגע נתון.

6.3. למורים הזכות לקבוע, בתיאום מלא עם החברה ובכפוף לתנאי השימוש כל נושא ארגוני, אדמיניסטרטיבי או מקצועי הקשור להעברת השיעור, וכן לשנות אילו מההסדרים שנקבעו, בהתאם לצורך.

6.4. מבנה השיעור ותכניו עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת ביחס לתכני השיעור או לכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

7. מדיניות ביטול שיעור וביטול עסקה

7.1. ביטול הזמנת עסקה תעשה בכפוף לכל הוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

7.2. במידה ובוטל תיאום השיעור על ידי תלמיד בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תעניק החברה לתלמיד את הזכות לתאם שיעור חלופי עם כל מורה המופיע במערכת במהלך תקופת המימוש המקורית של העסקה, ללא תשלום נוסף.

7.3. במידה ויעכבו ו/או ימנעו את ביצוע השירותים גורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה, ו/או אם תקלה במערכת תמנע את השלמת תהליך תיאום השיעור או הזמנת העסקה, שומרת לעצמה החברה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, לבטל את תיאום השיעור או הזמנת העסקה, לפי העניין, ולזכות את המשתמש בגינה.

7.4. במידה ותחול טעות בתיאור העסקה במערכת, לרבות טעות ביחס למחיר ו/או לכל מידע אחר, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבוצעה ולזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה. כמו כן, המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל החברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי במערכת, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

7.5 המשתמש רשאי לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה עליך להודיע לנו על רצונך בביטול העסקה, ואנו נגבה דמי ביטול בסך של 5% מגובה התשלום או סך של 100 שקלים, הנמוך מבניהם. את היתרה, החברה תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה. במקרה והנך מעוניין בביטול העסקה בשל פגם, אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לגביו, אי אספקת השירות או בשל כל הפרה אחרת, לא יגבו ממך דמי ביטול. במקרה כזה עליך להודיע לנו על רצונך בביטול העסקה, ואנו נחזיר את הסכום ששולם תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה. במידה והנך אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות, וביצוע העסקה כלל שיחה בינך לבין החברה, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או קבלת המסמך עם פרטי העסקה.

7.6 במידה וחלף הזמן האמור לעיל והמשתמש ניצל מספר יחידות לימוד השווה ל-15% או פחות מסך גודל החבילה שרכש והמשתמש מעוניין בביטול, יהיה זכאי המשתמש ל-70% החזר על הסכום שרכש. במידה ונוצלו מספר יחידות השוות ליותר מ-15% מסך מספר היחידות בחבילת הלימוד, לא יהיה זכאי המשתמש לכל החזר בגין בקשה לביטול העסקה.

8. תכני המשתמש

8.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי (א) הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידו למערכת (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבל את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו-(ב) כי הוא אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידו למערכת, בקשר לשירותים ובכלל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי המשתמש במערכת, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

8.2. המשתמש מעניק בזאת לחברה רישיון שימוש בלתי מוגבל, שאינו בלעדי, ללא תשלום או תמלוגים, להשתמש, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, לפרסם, לשכפל, להפיץ ולהציג את תכני המשתמש באופן המתואר בתנאי שימוש אלה, ולאפשר לאחרים לעשות זאת, והכל אך ורק ככל שהדבר נדרש לשם מתן השירותים באופן מיטבי ו/או ככל שהדבר דרוש להפעלת המערכת באופן תקין.

8.3. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע או תכנים שהועלו למערכת על ידי המשתמש, להסיר מהמערכת, ללא הודעה מראש, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הינם שקריים או מטעים, מפרים זכויות של צדדים שלישיים, אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש או כאלה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי עשויים לפגוע באינטרס מסחרי לגיטימי של החברה.

8.4. החברה אינה חברה לאחסון ו/או שיתוף קבצים או תכנים ואינה לוקחת אחריות מכל סוג שהוא על תכני המשתמש כמפורט בסעיף ‎11 להלן, לרבות זמינותם, שמירתם, פרסומם, הסתמכות עליהם וכיו"ב. בנוסף, החברה מבהירה כי תכנים המועלים למערכת על ידי המשתמשים אינם מתפרסמים מטעמה והיא אינה אחראית לאמינות, שלמות, דיוק או מהימנות התכנים כאמור.

9. שימוש אסור במערכת

הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש במערכת ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות הבאות: (א) שימוש במערכת באופן המשנה את עיצובה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים במערכת, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) הקלטה, תיעוד, צילום, העתקה, עריכה מחדש, שידור, העברה או פרסום, בכל דרך שהיא, של השיעורים, לרבות כל תוכן מתוכם; (ה) שימוש במערכת או בשיעורים לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ו) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים במערכת מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ז) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהמערכת; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ט) התקשרות עם מי מהמשתמשים באופן ישיר למתן שירותים, שלא באמצעות המערכת; ו- (י) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.

9.1. הנך מתחייב כי בעת השימוש במערכת ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי, פוגעני או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי.

10. קישורים ופרסומים

10.1. המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור.

10.2. אין ליצור קישורים למערכת, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשמם הטוב של צדדים שלישיים.

10.3. המערכת עשויה לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור במערכת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות במערכת, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במערכת כאמור תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.

11. מדיניות פרטיות

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות המערכת. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה במערכת. הרישום למערכת או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך גם למדיניות הפרטיות אשר מאוגדת בתנאי שימוש אלו.

12. אחריות ושיפוי

12.1. השימוש במערכת הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המערכת, השירותים והתכנים במערכת מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, בכפוף להוראות הדין. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת או בשירותים והתקשרות עם מורים או עם צדדים שלישיים באמצעותה, לרבות כל פעולה או הימנעות מפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם במערכת (בין אם פורסם על ידי החברה, מורה או צד שלישי אחר) לרבות לטיב, לאיכות ולאופן מתן השירות על ידי המורים וכיוצא באלה. למען הסר ספק, האחריות המלאה לשירותים אשר סופקו על ידי המורה באמצעות המערכת לרבות לכל פגיעה, אבדן, הפסד, הוצאה ונזק (לרבות נזקי גוף ורכוש), מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, תחול על המשתמש או עלאותו מורה, לפי העניין, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ביחס לאמור לעיל ובנוגע למערכת, לרבות זמינות התכנים, תקלות, תוצאות השימוש וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

12.2. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות העסקית בין המורים לבין התלמידים ולא תישא בשום אחריות בנוגע להתנהגות המורה או התלמיד במהלך השיעור, לאחריו או בכל זמן אחר. החברה הינה פלטפורמה לחיבור בין מורים ותלמידים בלבד ועל כן תפקידה מתמצה בקישור בין המורה והתלמיד והיא אינה מפקחת בשום צורה על השיעורים או על השירותים בכל דרך אחרת ועל כן לא תחול כל אחריות על החברה, לרבות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.

12.3. המורים אחראים באופן בלעדי לתוכן השיעורים אותם הם מעבירים לתלמידים. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לשיעורים כאמור, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, וכן ביחס לכל נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל הסתמכות על השיעורים כאמור.

12.4. המורים אחראים באופן בלעדי לכל התכנים המועלים על ידם או מטעמם למערכת. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכני המורים כאמור, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים, וכן ביחס לכל נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו או הסתמכות עליהם, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות על ידם, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

12.5. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש במערכת או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור –ככל שיופנו בהליך המשפטי טענות כלפיה. זכות החברה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

13. הודעה והסרה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהמערכת תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע במערכת מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

14. כללי

14.1. החברה עשויה לשנות מעת לעת את המבנה, המראה והעיצוב של המערכת, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך במערכת (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותה). מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. החברה תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים להודיע על כך מראש ותפרסם את תנאי השימוש העדכניים במערכת. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

14.2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי המערכת החל ממועד פרסומו במערכת.

14.3. על השימוש במערכת, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש במערכת או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב - יפו, ישראל.

14.4. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך במערכת.

14.5. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

14.6. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

14.7. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב.

14.8. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש של המערכת ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co.

מדיניות פרטיות