מדיניות פרטיות

לדבר טכנולוגיות בע"מ ("אנו" או "לדבר טכנולוגיות") אשר מנהלת ומפעילה את מערכת לימודי שפה והבחנה ("המערכת") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במערכת, ותפעל להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות לדבר טכנולוגיות בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש במערכת ו/או השירותים המוצעים דרכה ("השירותים"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של המערכת אשר זמינים בכתובתwww.speaknow.co (" תנאי השימוש"). הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין לדבר טכנולוגיות לבינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

לדבר טכנולוגיות תהא רשאית להתנות את הגישה למערכת או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש במערכת, תהיה לדבר טכנולוגיות רשאית למנוע מהמשתמש לעשות שימוש במערכת, באזורים מסוימים במערכת, או להשתמש בשירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1. המידע שאנו אוספים

1.1. במסגרת השימוש במערכת או הרישום למערכת והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור ללדבר טכנולוגיות פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה ללדבר טכנולוגיות, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת.

1.2. כמו כן, בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך במערכת, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש במערכת, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, שוברים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת במערכת, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי דרך המערכת, אנו עשויים לאסוף גם פרטים אודות העסקאות אותן ביצעת בקשר עם השירותים שאנו מציעים והרגלי הצריכה שלך.

1.3. ככל שהשיעורים מועברים בדרך טלפונית, החברה או מי מטעמה ,יהיו רשאים להקליטם לצורכי שיפור השירות, פיקוח ובקרה. אתה מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לך שהחברה תהא רשאית להקליט את השיעורים כאמור ונותן את הסכמתך המודעת להקלטות כאמור, שמירה שלהם במאגר מידע ושימוש בהן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות אותך בכל דרך שהיא בגין אותו שימוש, בכפוף לכל דין.

2. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את המערכת והשירותים, לרבות את פעילות הזמנת השוברים על ידי לדבר טכנולוגיות; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך, רמת האנגלית שלך, ונתונים נוספים כאמור; (ה) כדי להפיק מהמידע שמסרת למורה שלך ושהועבר אלינו דרך הקלטת השיעורים כאמור בסעיף ‎1.3 לעיל, סוגי מידע נוספים, לרבות אודות תהליך למידת השפה האנגלית, שיטות שונות של הוראת אנגלית, והערכת רמת האנגלית של תלמידים, הכול לשם פיתוח פרויקטים ושירותים נוספים בתחום למידת השפה האנגלית; (ו) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לב קש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש במערכת לתחומי ההתעניינות שלך; (ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים; ו- (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

3. העברה לצדדים שלישיים

3.1. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי לדבר טכנולוגיות רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לחברות הבנות ולנותני שירותים של לדבר טכנולוגיות, וכן למורים, על מנת שלדבר טכנולוגיות תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש או תבצע באמצעות המערכת, או בקשר איתה, פעולות בניגוד לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי לדבר טכנולוגיות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין לדבר טכנולוגיות ו/או מי מטעמה; (ה) במקרה שלדבר טכנולוגיות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) ככל שהמשתמש אשר רכש את העסקה הוא אינו המשתמש אשר משתתף בשיעור, למשתמש כאמור ו- (ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש במערכת, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.

3.2. בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, נהיה רשאים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, כחלק ממאגרי המידע שלנו, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור.

3.3. ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש ללדבר טכנולוגיות להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

4. שמירת המידע; זכות עיון ותיקון

4.1. הנתונים והמידע שנמסרו ללדבר טכנולוגיות יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של לדבר טכנולוגיות, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.

4.2. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

4.3. אתה זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co.

5. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

לדבר טכנולוגיות עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש במערכת, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

6. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

6.1. ייתכן והמערכת תשתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), Pixels Web Beacons, gifs וכו' (להלן: "'עוגיות' ") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך במערכת, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך במערכת לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

6.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת ו/או התכנים בה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המערכת. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך.

6.3. אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.

7. דיוור ישיר

7.1. אנו מבצעים דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית), על בסיס מאגר מידע מס' שנרשם בפנקס מאגרי המידע. במסגרת פעולות הדיוור הישיר, אנו עשויים לפנות אליך על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שאנו עורכים על בסיס המידע שנשמר אצלנו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, עדכונים שונים ותכנים נוספים לפי בחירתנו.

7.2. בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והוא מסכים במפורש כי לדבר טכנולוגיות תשלח לו דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית.

7.3. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיגרע ממאגר הדיוור הישיר, להפסיק לקבל דברי פרסומת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר, תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co.

8. הפנייה לאתרים אחרים

המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי לדבר טכנולוגיות או על ידי מי מטעמה. לדבר טכנולוגיות אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שלדבר טכנולוגיות מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של לדבר טכנולוגיות.

9. אבטחת מידע

לדבר טכנולוגיות עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה, לרבות שימוש במנגנוני הצפנה הנהוגים במסחר, בכפוף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי לדבר טכנולוגיות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות לדבר טכנולוגיות להבטיח שהמערכת והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

לדבר טכנולוגיות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות ביחס להוראות שעניינן השימוש במידע האישי אותו מסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של המערכת.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@speaknow.co.

תנאי שימוש